Ads 468 x 60

13/11/2013

Browse » Home » , » Nama-nama tempat dalam bahasa jawa / Jeneng-jeneng panggonan ing basa jawa

Nama-nama tempat dalam bahasa jawa / Jeneng-jeneng panggonan ing basa jawa


Nama-nama tempat dalam bahasa jawa / Jeneng-jeneng panggonan ing basa jawa

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Sering kita mendengar istilah yang berasal dari bahasa jawa tetapi tanpa kita sadari bahwa kita tidak mengerti arti dari istilah tersebut.

Suatu contoh adalah istilah  Jeneng-jeneng panggonan ing basa jawa.
gedhogan = kandhang jaran.
pranji = kandhang pitik.
leng/rong = omah kewan sing gawe omah neng lemah.
usuh/susuh = omah manuk dll.

Semua istilah diatas jika diartikan dalam bahasa Indonesia jadi kandhang atau sarang.

Berikut Nama-nama tempat dalam bahasa jawa / Jeneng-jeneng panggonan ing basa jawa :

Istilah
Jenenge Panggonan
Nama Tempat
Place
Alun-alun
Palemahan jembar ing satengahing kutha.
Daerah luas di tengah kota
Wide place in centre city
babadan
Palemahan sing wis dibabadi.
Daerah yang sudah di babad
Place since long time ago
Bale mangu
Papan kanggo ngadili wong nyalahi ukum.
Tempat untuk mengadili orang yang menayahkan hukum
Jurisdiction
bango
Papan kanggo dodolan.
Tempat untuk bermain
Place for games
bangsal
Omah gedhe kanggo pasamuwan.
Rumah untuk tamu
Home for guest
beteng
Tembok gedhe ing sakubenge kraton lan sapinunggale utowo loji (kompeni) sing diubengi tembok gedhe.
Tembok besar di sekeliling keraton dan lainnya atau bangunan koloni (belanda) yang dikelilingi tembok besar
Fortress
bong
Kuburan Cino
Kuburan warga Tionghoa
Chenesee for cemetery
bothekan
Kothak mawa slorogan kanggo wadhah jamu utowo bumbu sapanunggale.
Kotak untuk tempat jamu atau bumbu dan lannya
Box for place tonic made of medicinal herbs
cakruk
Omah pajagan ing pinggir dalan
Tempat menjaga di pinggir jalan
Place for guard beside road
clunthang
Wadhah jangkrik.
Tempat untuk jangkrik
Place for cricket
endhong
Wadha panah (didokok ing geger)
Tempat anak panah (di bawa di punggung)
Place for bow (use in back)
epok
Wadhah kinang (kalebu upacara)
Tempat kinang (masuk upacara)
Place for a chew of betel
esong
Growongan ing pinggir kali; omah landak.
Lubang di pinggir sungai; rumah landak
Hole beside river; Porcupine’s home
gayor
Canthelan gong.
Gantungan gong
Hanger for gong
Gedhongan
Kandhang jaran.
Kandang kuda
Stable for horse
gerdhu
Omah pajagan
Rumah penjagaan
Home for guard
glodhog
Kothak kanggo ngingu tawon.
Kotak untuk memelihara tawon
Box for protect bee
greja
Omah kagem sembahyang wong Kristen.
Rumah untuk sembahyang orang Kristen
Home for pray Christian
gowok
Growongan ing kayu lan sapanunggalane (susuhe manuk)
Lubang di dalam kayu dan lainnya (sarang burung)
Hole in wood etc (bird of nest)
grobog
Kothak gedhe kanggo sesimpen; lemari panganan.
Kotak besar untuk menyimpan; lemari makanan
Big box for saving; food cupboard
gubug
Omah cilik ing sawah (tegal) kanggo tanduran.
Rumah kecil di sawah (tegal) untuk tanaman
Small home in field (because) for plant
gudhang
Omah gedhe kanggo nandho barang-barang; kamar kanggo nyimpen barang-barang.
Rumah besar untuk menandai barang-barang; kamar untuk menyimpan barang
Big home for things sign; room for saving thins
Gupit mandagragini
Gedhong kanggo turu.
Gedung untuk tidur
Build for sleeping
hotel
Omah gedhe kanggo panginepan
Rumah besar untuk menginap
Big home for lodging for the night
iyan
Wadhah ngeler sega.
Tempat menyajikan nasi
Place for serve rice
jodhang
Wadhah pesagi kanggo nggawa panganan lan sapanunggalane mawa pikulan
Tempat persegi untuk membawa makanan dan lainnya dengan cara memikul
Square Container for bring food etc with manner carry on the shoulders
jun
Wadhah banyu (kanggo ngangsu).
Tempat air
Place for water
kabupaten
Daleme bupati
Rumah bupati
Regent’s home
Kadhaton, kraton
Daleme ratu
Rumah ratu
Queen’s home
kandhang
Omahe kewan ingon (kebo, sapi, wedhus, lan sapanunggale)
Rumah hewan peliharaan (kerbau, sapi, kambing, dan lainnya)
Home for pets (carabao, cow, goat, etc)
Kanthongan
Sak ing klambi; wadhah barang cilik-cilik.
Saku di baju; tempat barang kecil-kecil
Pocket at shirt;place for small things
Kantor bank
Kantor ngurusi dhuwit
Kantor mengurus uang
Office for arrange matters money
Kantor pos
Kantor ngurusi surat-surat lan sapanunggalane.
Kantor mengurus surat dan lainnya
Office for arrange matters letters
klentheng
Omah kanggo sembahyang wong Cino.
Tempat untuk sembahyang orang Tionghoa
Home for pray Chinese
kombong
Kandhang pitik, bebek, lan sapanunggalane.
Kandang ayam, bebek, dan sebagainya
Stable for chicken, duck, etc
krangkeng
Kandhang kewan galak dipageri wesi.
Kandang hewan buas yang di pagari besi
Stable for wild animal and iron fence
kranjang
Wadhah kang digawe pring nam-naman
Tempat yang dibuat  dari bamboo yang dianyam
Place from plait bamboo
kuncung
Omah cilik sangarepe pandhapa.
Rumah kecil di depan pendopo
Small home in front of large open structure in front of Java mansion
kurungan
Piranti kanggo ngurung manuk, pitik, lan sapanunggale.
Peralatan untuk mengurung burung, ayam, dan lainnya
Equipment cage for bird, chicken, etc
langgar
Omah cilik kanggo sembahyang utawa mulang ngaji.
Rumah kecil untuk berdoa atau mengajar mengaji
Small mousque
leng
Bolongan ing lemah dadi omahe gangsir, semut lan sapanunggalane.
Lubang di dalam tanah jadi rumah gangsir, semut, dan lainnya
Hole in land become gangsir’s home, ant, etc
loji
Omah gedhong sing apik.
Rumah besar yang bagus
Big home of glotious
lumbung
Omah kanggo simpen pari
Rumah untuk menyimpan padi
Home for saving riceplant
mesjid
Omah kanggo sembahyang wong Islam.
Rumah untuk berdoa untuk orang Islam
Mosque
Pacrabakan
Papan kanggo sang wuku; pamulangan.
Tempat untuk sang wuku; mengajar
Place for wuku;teach
padaringan
Wadhah simpen beras
Tempat menyimpan beras
Place saving riceplant
padasan
Gethong mawa pancuran kanggo wudu.
Gentong pancuran untuk wudhu
Large earthenware bowl for water and for ritual ablution before prayers (Islam)
padhepokan
Papan patapan; omah pandhita.
Tempat pertapaan; rumah pendeta
Place for hermit’s abode; priest’s home
paestren
Sawah ing tepining kali.
Sawah di tepi sungai
Field beside river
paga
Papan kanggo simpen bekakas pawon.
Tempat untuk menyimpan  perkakas dapur
Place for saving equipment dinnar
pagagan
Palemahan sing ditanduri pari gaga.
Tempat yang ditanami padi gaga
Place for nonirigated riceplant field
pagajih
Palemahan waled (neb-neban lendhut) saka kali.
Tempat wallet (endapan lumpur) dari sungai
Place for swallow (mud precipitate) from river
pagupon
Omah dara.
Rumah merpati
Pigeon’s home
paidon
Wadhah idu.
Tempat air ludah
Place for spittle
pakebonan
Palemahan jembar ditanduri wit-witan
Tanah luas yang ditanami pepohonan
Wide land for plant trees
pakunjaran
Omah gedhe kanggo ngunjara wong.
Rumah besar untuk memenjarakan orang
Big home for jail
pelabuhan
Papan kanggo labuh (leren) kapal utowo prau.
Tempat untuk berlabuh (istirahat) kapal atau prahu
Place for hanging down (rest) ship or boat
palataran
Palemahan sangarepe omah.
Tanah di depan rumah
Land in front of home
pamulangan
Papan kanggo memulangan (sekolahan).
Tempat untuk mengajar (sekolah)
School
pandhapa
Omah ing ngarep kanggo nemoni tamu
Rumah di depan untuk menemui tamu
Home for guest room
Panepen
Papan kanggo nenepi (semedi, topo, sak panunggalane)
Tempat untuk tertutup (semadi, tapa, dan lainnya)
Place for closing
(meditation, asceticsm, etc)
pantisari
Omah cilik satengahing patamanan
Rumah kecil di tengah taman
Small home in middle garden
Papon
Wadhah enjet (apu)
Tempat buah pinang
Place for betel
pasanggrahan
Papan panginepan ing sajabaning kutho
Tempat penginepan di luar kota
Place lodging for the night
pasantren
Omah kanggo sinau (maguru) para santri
Rumah untuk belajar (berguru) para santri
Home for study (give lesson)
pasar
Papan kanggo dol tinuku barang.
Rumah untuk jual beli barang
Market
pasetran
Papan pambuwangan bangke
Tempat membuang bangkai
Place for throw carcass
pasisir
Palemahan pinggir segara.
Tempat pinggir laut
Between land and sea
patamanan
Palemahan sing ditanduri kekembang
Tempat untuk menanam bunga
Place for plant flower
patapan
Papan kanggo wong topo; omah pandhita
Tempat untuk orang bertapa; rumah pendeta
Place for live as ascetic;Priest’s home
patarangan
Panggonan ngendhog pithik
Tempat untuk bertelur ayam
Place for lay eggs chicken
pawon
Papan (omah) kanggo olah-olah.
Tempat (rumah) untuk mengolah masakan
Kitchen
payudan
Ara-ara kanggo perang.
Lapangan yang tak ada tumbuhan untuk perang
Wide field for war
pinihan
Palemahan dienggi ndhedher winih ing sawah.
Tanah untuk menumbuhkan binih di sawah
Land for grow
plangkan
Jagragan sanggan tumbak, payungan lan sakpanunggale.
Tiang untuk menyangga tombak, payung dan lain lain
Pole for prop spear, umbrella, etc
plegukan
Papan dienggo sapi ngaso ing eyuban.
Tempat untuk istirahat sapi di peneduhan
Place for rest cow in providing shade or shelter
ploncon
Gawangan kayu mawa bolongan kanggo ndokok teken, tumbak, sak panunggale.
Gawang kayu lubang untuk meletakkan tongkat, tombak, dan lainnya
Gate wood hole for put cane, spear, etc
pluwang
Luwangan kanggo masangi kewan alasan.
Lubang untuk menjebak hewan hutan
Hole for trap wild animal
pomahan
Pekarangan sing diedegi omah.
Pekarangan yang didirikan rumah
Yard for build home
pondhok
Omah dienggo mondhok ngaji para santri.
Rumah untuk pondok mengaji para santri
Home for live study student at tradisional Muslim School
pragen
Wadhah bumbu sarta uyah.
Tempat bumbu dan garam
Place for cooking spices and salt
Pranji
Kandhang pitik
Kandang ayam
Stable for chicken
ranggon
Gubug (kaya panggungan) kanggo paleren ing alas utowo jogo kewan.
Gubuk (seperti panggung) untuk istirahat di hutan atau menjaga hewan
Hut (same stage) for rest in jungle or keep animal
rong
Leng sing gedhe (omah, ulo, yuyu, iwak, lan sakpanunggale)
Lubang yang besar (rumah ular, kepiting, ikan, dan lainnya)
Big hole (home for snake, crab, fish, etc)
Rumah sakit
Omah kanggo ngrumat wong lara.
Rumah untuk memelihara orang sakit
Home for keep people sick
sanggar
Omah kanggo muja semedi
Rumah untuk memuja atau semadi
Home for revere or medition
segaran
Tetirone segara.
Meniru laut
Imitate for sea
sekolahan
Papan kanggo sinau lan memulang.
Tempat untuk belajar dan mengajar
Place for study and teach
selon
Bumbung wadhah bumbu (trasi, Lombok, lan sakpanunggale)
Bumbung tempat bumbu (terasi. Cabai, dan lainnya)
Bamboo cylinder used as container for place cooking spices (condiment made from punded and fermented shrimp or small fish, chili, etc)
senthong
Guthekan ing sajroning omah kanggo papan turu.
Kamar di dalam rumah untuk tempat tidur
Bedroom
stasiun
Papan endheg-endhegan sepur.
Papan pemberhentian kereta
Railway station
setren
Sawah ing pinggiring kali.
Sawah di pinggir sungai
Field beside river
slepen
Wadhah rokok (sing digawe mendhong)
Tempat rokok (yang di buat pandan)
Place smook (made from pandanus)
sudhung
Gegrumbulan omah celeng.
Gerumbul rumah babi hutan
Density home for wild pig
susuh
Omah manuk (tikus, bajing lan sakpanunggale)
Rumah burung (tikus, bajing, dan lainnya)
Bird’s home (mouse, squirrel, etc)
tabong
Luwengan kanggo ngobong gendheng.
Lubang untuk membakar genting
Hole for burn roof-tile
tala
Omah tawon
Rumah tawon
Bee’s home
talun
Pagagan ing pagunungan
Rumah di pegunungan
Home in mountain
tambak
Blumbang ing pasisir dienggo ngingu bandeng
Kolam di pesisir untuk memelihara bandeng
Pool in beach for keep fish
tangsi
Omahe (pamondhokane) saradhadhu.
Rumah (pondok) serdadu
Home (cottage) for soldier
tegalan
Palemahan sing ditanduri palawija
Tanah untuk ditanami palawija
Land for plant corps planted as
tulang
Kothakan cilik kanggo adu jangkrik
Kotak kecil untuk mengadu jangkrik
Small box for compete circket
Warung
Papan kanggo dodolan (panganan, lan sak panunggale)
Tempat untuk berjualan (makanan, dan lainnya)
Place for selling (food, etc)
wrangka
Kayu urunge keris, tumbak sak panunggale.
Kayu untuk mengurung keris, tombak dan
Wood for box in keris, spear
Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Nama-nama tempat dalam bahasa jawa / Jeneng-jeneng panggonan ing basa jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com