Ads 468 x 60

27/01/2014

Browse » Home » , » Tembung Kosok balen Ing Basa Jawa

Tembung Kosok balen Ing Basa Jawa


Tembung Kosok balen Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

                    Tembung Kosok Balen
A
Andhap >< Inggil
Andhap asor >< Deksura
Adhem >< Panas
Adil >< Sawenang-wenang
Adoh >< Cedhak
Ageng >< Alit
Agung >< Asat
Akas >< Lemes
Akeh >< Sathithik
Ala >< Becik
Ambang >< Kelem
Amber >< Asat
Amem >< Grapyak
Angok >< Rob
Arang >< Kereb
asat >< Agung
asor >< Unggul
Atos >< Empuk
B
Bagus >< Elek
(m) bangir >< Pesek
Banter >< Alon 
bathi >< Tuna
becik ><  Ala
begja >< Cilaka
bener >< Luput
bening >< Buthek
biyen >< Saiki
brangsang >< Sabar
budhal >< Bali
bungah >< Susah
C
Cedhak >< Adoh
Cendhak >< Dawa
cethek >< Jero
Cethil >< Loma
climen >< Gedhen
crah >< Rukun
culika >< Jujur
cupet >< Dawa
Cuwa >< Lega
cuwer >< Kenthel
D
Dawa >< Cendhek
dhewe >< Bareng
dhiri >< Sumanak
(n) dhisiki >< Ngareni
dhoyong >< Jejeg
(n) dhudhuk >< Ngurug
dhuwur >< Cendhek
duka >< Rena
dursila >< Susila
E
Edan >< waras
Edhum >< Panas
eling >< Lali
Empuk >< Atos
entek >< Isih
esuk >< Sore
Eyup >< Panas
G
gabuk >< Isi
galak >< Kuthuk
gedhen >< Climen
Gemi >< Boros
Gething >< Seneng
goroh >< Blaka
grapyak >< Anggak
gundhul >< Ketel
J
(n) jaluk >< Weweh
jembar >< Ciyut
(n) jembrung >< Gilar-gilar
jero >< Cethek
jirih >< Kendel
jujur >< Culika
K
kahyangan >< Donya
kalis >< Ketaman
Kapenak >< Rekasa
kasar >< Alus
kasoran >< Menang
katiga >< Rendheng
kemlukung >< Andhap asor
Kendel >< Jirih
kerep >< Kala-kala
kesusu >< Sareh
Klular-klulur >< Trengginas
kurang >< Luwih
L
landhep >< Kethul
lantip >< Bodho
larang >< Murah
lembut >< Agal
(di) lepeh >< Di eleg
lirih >< Seru
loh >< Cengkar
Longgar >< Sesak
lemu >< Kuru
lencir >< Cendhek
luhur >< Asor
lumrah >< Aneh
M
mabur >< Mencok
manca >< Njero
manjer >< Ngglewang
manthuk >< Gedheg
manteb >< Mangiro
mapag >< Ngeterake
mardika >< Dijajah
marem >< Gela
mempeng >< Kesed
mendhung >< Resik
mentah >< Mateng
mopo >< Tumandang
muktiwibawa >< sangsara
mulih >< Mangkat
mulya >< Sangsara
mursid >< Mursal
N
nacad >< Ngelem
nistha >< Utama
nugel >< Nurut
ngajeni >< Ngina
Nglakoni >< Nyelaki
Ngati-ati >< Sembrana
ngebreh >< Gemi
ngenaki >< Nglarangi
nggeret >< Nyurung
ngleneng >< Banter
nyedhak >< Ngedoh
nyusahake >< Mbungahake
P
padhang >< Peteng
padu >< Rukuh
pinggir >< Tengah
prasaja >< Mubra-mubra
prigel >< Kidhung
pungkasan >< Wiwitan
R ><
rame >< Sepi
rampung >< Wiwit
rawuh >< Tindak
resikan >< Kemproh
(ng) rewangi >< Ngrusuhi
Rikat >< Rindhik
rekasa >< Kapenak
Rendheng >< Katiga
Resik >< Reged
Ringkes >< Rowa
(di) ringkesi >< Diorat-arit
Rowa >< Cekak aos
S
Sabar >< Nesu
Sabar >< Brangasan
Saen >< Isinan
Sareh >< Grusa-grusu
Sedhep >< Cemplang
Semanak >< Anggak
Sengkud >< Kendho
Sengsara >< Kapenak
Sepele >< Wigati
Seru >< Alon, lirih
Sregep >< Kesed
Subur >< Cengkar
Sugeng >< Seda
Sumelang >< Mantep
Sumringah >< Pucet
Susah >< Seneng
T
Tanpa >< Nganggo
Teka >< Lunga
Temen >< Cidra
Tenan >< Ethok-ethok
Tikungan >< Lempeng
Tindak >< Kondur
Tipis >< Kandel
Titen >< Lalen
Trantanan >< Rikat
Tresna >< Sengit
Tuntun >< Pethal
Turu >< Tangi
U
(di) ugung >< Dipethes
(di) ukum >< Diganjar
W
Waras >< Lara
Wareg >< Luwe
Wedi >< Wani
Wekel >< Kesed
Welasan >< Siya
Wiwitan >< Pungkasan
Wuled >< Mbedhel
Wuragil >< Pambarep
Wurung >< Kelakon
Wutuh >< Kalong

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Advertiser

Comments : 0 comment for Tembung Kosok balen Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com